fbpx
Vertaling voorgesteld door Google.

Wettelijke vermeldingen

Definities

Klant : elke professionele of natuurlijke persoon die bekwaam is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of een rechtspersoon die de Site bezoekt met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

Services en services : https://www.bestlit.be stelt klanten ter beschikking:

 • Inhoud: alle samenstellende elementen van de informatie die op de site aanwezig is, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Klantinformatie : Hierna “Informatie (s)” genoemd die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die https://www.bestlit.be kan bewaren voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en voor analytische en statistische doeleinden.

Gebruiker : internetgebruiker die verbinding maakt, via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie : “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van natuurlijke personen op wie zij van toepassing zijn” (artikel 4 van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen ‘persoonlijke gegevens’, ‘betrokkene’, ‘onderaannemer’ en ‘gevoelige gegevens’ hebben de betekenis zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

1. Presentatie van de website

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over vertrouwen in de digitale economie, is het voor gebruikers van de website https://www.bestlit.be duidelijk wie de verschillende belanghebbenden bij de uitvoering en monitoring:

Eigenaar : Ets Pierre Samain SPRLU – BTW-nummer: BE0456.155.366 – Rue du Palais, 41 tot 7760 CELLES-LEZ-TOURNAI 
Publicatiebeheerder : Pierre Samain 
De publicatiemanager is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. 
Webmaster : Cohesium Benelux 
Host : OVH – Rue Kellermann, 2 tot 59100 ROUBAIX (Frankrijk) 
Data Protection Officer : Vincent Leclercq

Template met wettelijke vermeldingen aangeboden door Orson.io, software voor het maken van mobiele internetsites.

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

De Site vormt een werk van de geest die wordt beschermd door de bepalingen van de Code van de Intellectuele Eigendom en de van toepassing zijnde internationale voorschriften. De Klant mag op geen enkele manier de elementen of werken van de Site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, toewijzen of exploiteren voor eigen rekening.

Het gebruik van de site https://www.bestlit.be impliceert volledige acceptatie van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://www.bestlit.be worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door https://www.bestlit.be, die vervolgens tracht te communiceren met gebruikers vóór de data en tijden van de interventie. De website https://www.bestlit.be wordt regelmatig bijgewerkt door https://www.bestlit.be. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: zij leggen desondanks de gebruiker die wordt uitgenodigd om ernaar te verwijzen zo vaak mogelijk op om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten

De website https://www.bestlit.be is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. https://www.bestlit.be streeft ernaar om de site https://www.bestlit.be zo accuraat mogelijke informatie te verschaffen. Echter, het kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en onvolkomenheden in de update gehouden, hetzij door hem of door partners van derden die deze informatie verstrekken.

Alle informatie vermeld op de website https://www.bestlit.be wordt ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://www.bestlit.be niet uitputtend. Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de laatste generatie bijgewerkt. De https://www.bestlit.be website is gehost bij een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

Het doel is om een ​​service te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De gastheer zorgt 24 uur per dag, elke dag van het jaar voor de continuïteit van de dienstverlening. Het behoudt zich echter het recht voor de hostingdienst zo snel mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om zijn infrastructuur te verbeteren, in zijn infrastructuur te falen of als de Services en Diensten geacht verkeer genereren. abnormaal.

https://www.bestlit.be en de host kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van storing van het internet, telefoonlijnen of hardware en telefonie met betrekking tot met name de congestie van het netwerk waardoor toegang tot de server wordt voorkomen .

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen

https://www.bestlit.be is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en heeft de rechten om alle elementen die beschikbaar zijn op de website te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://www.bestlit.be.

Elk ongeautoriseerd gebruik van de site of een van de elementen ervan, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

Ets Pierre Samain SPRLU treedt op als uitgever van de site. Ets Pierre Samain SPRLU is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarachtigheid van de inhoud die wordt gepubliceerd.

Ets Pierre Samain SPRLU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, bij toegang tot de website https://www.bestlit.be, en voortvloeiend uit het gebruik van een apparatuur die niet voldoet aan de specificaties van punt 4, dwz het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

Ets Pierre Samain SPRLU kan ook aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van marktwaarde of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de site https://www.bestlit.be. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. Ets Pierre Samain SPRLU behoudt zich het recht voor om inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die de toepasselijke wetgeving in Frankrijk zou schenden, met name de bepalingen over gegevensbescherming. Waar van toepassing behoudt Ets Pierre Samain SPRLU zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap,

7. Beheer van persoonlijke gegevens

De klant is op de hoogte van de regelgeving betreffende marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet inzake gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

└ 7.1 Persoon die verantwoordelijk is voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor de persoonlijke gegevens die worden verzameld in verband met het creëren van het persoonlijke account van de gebruiker en de navigatie op de site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens: Ets Pierre Samain SPRLU, vertegenwoordigd door Pierre Samain, zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Als gegevensbeheerder die hij verzamelt, stemt Ets Pierre Samain SPRLU ermee in zich te houden aan de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. Het is met name aan de klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemming, volledige informatie over de verwerking van hun persoonlijke gegevens te verstrekken en een register bij te houden van behandelingen in overeenstemming met de realiteit. Wanneer Ets Pierre Samain SPRLU persoonsgegevens verwerkt, neemt hij alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de persoonlijke gegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor Ets Pierre Samain SPRLU ze verwerkt.

└ 7.2 Doel van de verzamelde gegevens

Ets Pierre Samain SPRLU kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om navigatie op de Site mogelijk te maken en het beheer en de traceerbaarheid van services en services die door de gebruiker zijn besteld: inloggen en gebruik van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, etc.
 • voorkomen en bestrijden van computerfraude (spamming, hacking, …): computerhardware gebruikt voor navigatie, IP-adres, wachtwoord (hash)
 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://www.bestlit.be: e-mailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (SMS, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres
 • Ets Pierre Samain SPRLU brengt uw persoonlijke gegevens niet in de markt die daarom alleen worden gebruikt door noodzaak of voor statistische doeleinden en analyse

└ 7.3 Recht van toegang, rectificatie en oppositie

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving, hebben Gebruikers van https://www.bestlit.be de volgende rechten:

 • recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), update, volledigheid van de gegevens van gebruikers recht van vergrendeling of wissen van gegevens van de gebruikers van persoonlijke aard (artikel 17 van de RGPD), wanneer ze onnauwkeurig, onvolledig, twijfelachtig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is
 • recht om op elk moment toestemming in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
 • recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 RGPD)
 • recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 RGPD)
 • recht op de overdraagbaarheid van de gegevens die de gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens het onderwerp zijn van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 RGPD)
 • recht om het lot van de gegevens van de gebruiker te bepalen na hun dood en om te kiezen wie zal https://www.bestlit.be communiceren (of niet) de gegevens aan een derde partij die eerder heeft aangewezen

Zodra Ets Pierre Samain SPRLU heeft kennis van de dood van een gebruiker en falende instructies van hem, Ets Pierre Samain SPRLU zich ertoe verbindt om zijn gegevens te vernietigen, tenzij deze gegevens te bewaren die nodig zijn ten behoeve van bewijsvoering of is voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe Ets Pierre Samain SPRLU zijn Persoonsgegevens gebruikt, hem vraagt ​​om deze te corrigeren of zich daartegen verzet, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met Ets Pierre Samain SPRLU op het volgende adres:

Ets Pierre Samain 
Straat van het paleis, 41 
7760 CELLES-LEZ-TOURNAI

In dit geval moet de gebruiker de persoonlijke gegevens vermelden die hij / zij zou willen corrigeren, bijwerken of verwijderen, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om het verwijderen van persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die op grond van wet zijn gesteld aan https://www.bestlit.be, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen Gebruikers van https://www.bestlit.be een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

└ 7.4 Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Het is Ets Pierre Samain SPRLU verboden de verzamelde informatie over haar klanten te verwerken, te hosten of over te dragen aan een land dat zich buiten de Europese Unie bevindt of door de Europese Commissie als “ongeschikt” wordt beschouwd zonder de klant eerst te informeren. Ets Pierre Samain SPRLU blijft echter vrij van de keuze van zijn technische en commerciële onderaannemers op voorwaarde dat deze voldoende waarborgen bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679) .

Ets Pierre Samain SPRLU verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en in het bijzonder dat ze niet aan onbevoegde personen worden meegedeeld. Als een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie van de klant aantast, echter onder de aandacht van Ets Pierre Samain SPRLU wordt gebracht, zal het de klant onmiddellijk op de hoogte stellen en hem op de hoogte stellen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt Ets Pierre Samain SPRLU geen “gevoelige gegevens”.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van Ets Pierre Samain SPRLU en onderaannemers (serviceproviders), uitsluitend om de doelstellingen van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectievelijke attributies en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste mensen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://www.bestlit.be voornamelijk de agenten van onze klantenservice.

└ 7.5 Typen verzamelde gegevens

Met betrekking tot de gebruikers van een Site https://www.bestlit.be verzamelen wij de volgende gegevens die essentieel zijn voor het functioneren van de dienst en die bewaard blijven gedurende een maximale periode van 12 maanden na het einde van de contractuele relatie: 
We verzamelen momenteel alleen de informatie die u ons geeft wanneer u contact met ons opneemt via het formulier en om u te antwoorden.

Ets Pierre Samain SPRLU verzamelt ook informatie die de gebruikerservaring verbetert en biedt contextueel advies.

Deze gegevens worden bewaard gedurende een maximale periode van 9 maanden na het einde van de contractuele relatie.

8. Incidentmelding

Welke inspanningen ook worden geleverd, geen enkele methode van verzending via internet en geen enkele methode voor elektronische opslag is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers hiervan op de hoogte stellen zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentrapportage houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken die te maken hebben met de beveiliging van hun account en hen alle informatie te verstrekken die ze nodig hebben om aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.bestlit.be wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht aan enige ondersteuning aan anderen. Alleen de veronderstelling van terugbetaling van Ets Pierre Samain SPRLU en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens met betrekking tot de gebruiker op te slaan en te wijzigen van de website https://www.bestlit.be.

Beveiliging 
Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, gebruikt Ets Pierre Samain SPRLU netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewall, pseudonimisering, codering en wachtwoord.

Bij het verwerken van persoonlijke gegevens neemt Ets Pierre Samain SPRLU alle redelijke maatregelen om te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hypertekst linkt “cookies” en tags (“tags”) internet

De https://www.bestlit.be website bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Ets Pierre Samain SPRLU.

Ets Pierre Samain SPRLU heeft echter geen mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit om cookies uit te schakelen, stemt u ermee in dat de site deze cookies mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk gewenst moment uitschakelen voor de deactiveringsmogelijkheden die u worden aangeboden en hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de Services die door de site worden aangeboden kan verminderen of onmogelijk maken.

└ 9.1. «Cookies»

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt verzonden en wordt opgeslagen in de terminal van de gebruiker (bijv. Computer, smartphone) (hierna “cookies” genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. De cookies riskeren in geen geval de terminal van de gebruiker te beschadigen.

Ets Pierre Samain SPRLU kan de informatie van de Gebruiker met betrekking tot zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de bekeken pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan Ets Pierre Samain SPRLU de inhoud van de site, de navigatie van de gebruiker, verbeteren.

Cookies die de navigatie en / of het aanbieden van de door de Site aangeboden diensten mogelijk maken, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij deze al dan niet wil accepteren zodat Cookies op de Website worden geregistreerd. de terminal of, in tegendeel, dat ze worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun emittent. De gebruiker kan zijn browser ook zodanig configureren dat de acceptatie of afwijzing van cookies hem op tijd wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk in zijn terminal wordt geregistreerd. de Ets Pierre Samain SPRLU deelt de gebruiker mee dat het in dit geval mogelijk is dat de functionaliteit van zijn browsersoftware niet allemaal beschikbaar is.

Als de gebruiker weigert registratie van cookies in de terminal of browser, of als de gebruiker verwijdert die daar heeft ingeschreven, wordt de gebruiker geïnformeerd dat de navigatie en ervaring op de site kan worden beperkt. Dit kan ook het geval zijn wanneer Ets Pierre Samain SPRLU of één van zijn aannemers niet kan herkennen, met het oog op de technische compatibiliteit, het type browser gebruikt door de terminal, de taalinstellingen en het display of land waarvan de terminal verbinding lijkt te hebben met het internet.

Indien nodig Ets Pierre Samain SPRLU niet verantwoordelijk voor de gevolgen verbonden aan verminderde werking van de site en diensten die worden aangeboden door de eventuele Ets Pierre Samain SPRLU, als gevolg van (i) de weigering van de gebruiker Cookie (ii) de onmogelijkheid voor Ets Pierre Samain SPRLU om cookies vast te leggen of te raadplegen die noodzakelijk zijn voor hun werking vanwege de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, die aangeeft hoe de gebruiker zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan op elk moment de keuze maken om zijn wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. Ets Pierre Samain SPRLU kan ook gebruikmaken van de diensten van externe serviceproviders om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in dit gedeelte wordt beschreven.

Tot slot, door te klikken op de icoontjes gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, LinkedIn en Google Plus die op de https://www.bestlit.be website of mobiele applicatie en als de gebruiker het indienen van cookies geaccepteerd voortduren van surfen op de website of mobiele Ets Pierre Samain SPRLU, Twitter, Facebook, LinkedIn en Google Plus kan ook instellen cookies op uw terminal (computer, tablet, mobiele telefoon).

Deze types van cookies worden op uw terminal gebracht, indien u instemt met het, de voortzetting surfen op de website of mobiele Ets Pierre Samain SPRLU. Op elk moment kan de Gebruiker zijn toestemming aan Ets Pierre Samain SPRLU die dit soort cookies deponeert toch heroverwegen.

└ 9.2. Tags (“tags”) internet

Ets Pierre Samain SPRLU kunnen af ​​en toe gebruik maken van Internet-tags (ook wel “tags”, of action tags, GIF om een ​​pixel GIF’s, transparante GIF en GIF één voor één) en implementeren ze door een partner Webanalysespecialist die zich waarschijnlijk in het buitenland zal bevinden (en daarom de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de gebruiker) zal opslaan.

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst waardoor gebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina’s ervan.

Deze technologie stelt Ets Pierre Samain SPRLU in staat om de reacties van bezoekers op de site en de effectiviteit van haar acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe serviceprovider kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites, rapporten over de activiteit van de Site voor Ets Pierre Samain SPRLU samenstellen en andere gerelateerde services aanbieden. gebruik ervan en internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://www.bestlit.be is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Behalve in gevallen waarin de wet het niet toestaat, zijn de rechtbanken van Doornik exclusief bevoegd.